C.THAI CHEMICALS

The leading Sodium Silicate manufacturer in the Kingdom of Thailand, with one of the largest capacity in South East Asia.
See our products
C.THAI CHEMICALS

ABOUT US

C.Thai Chemicals began operation in 1970. Our company has grown significantly and diversified over the past 50 years, but our core business has always been the manufacture of sodium silicate.
See more

OUR PRODUCTS

Sodium Silicate Solid
Sodium Silicate Solid
More detail
Sodium Silicate Liquid
Sodium Silicate Liquid
More detail
Special Silicate Mixed Product
Special Silicate Mixed Product
More detail
Potassium Silicate
Potassium
Silicate
More detail

Our Latest News & Articles

Read More
Article
21/04/2021
การประยุกต์ใช้โซเดียมซิลิเกตสำหรับก้อนถ่านและก้อนถ่านหิน

โซเดียมซิลิเกตเป็นสารที่มีคุณสมบัติเป็นตัวประสานที่ดี ยึดติดวัสดุได้หลากหลาย ราคาถูก และสามารถปรับเปลี่ยนคุณสมบัติทางเคมีให้เหมาะสมต่อการใช้งาน ด้วยคุณสมบัติดังกล่าว โซเดียมซิลิเกตจึงถูกนำมาใช้เป็นตัวประสานในหลากหลายผลิตภัณฑ์ อาทิ ล้อขัด โมลทราย เตาหลอม และก้อนถ่านหิน

Read More
Article
20/04/2021
การใช้โซเดียมซิลิเกตในกระบวนการรีไซเคิลกระดาษ

ในกระบวนรีไซเคิลกระดาษ โซเดียมซิลิเกตถูกใช้ในขั้นตอนการฟอกสี (bleaching) หรือการกำจัดหมึก (deinking) โดยทำหน้าที่ควบคุมความเป็นกรด-เบส เพิ่มเสถียรภาพของสารฟอกขาวหรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และป้องกันการขึ้นเหลืองของกระดาษ
การฟอกสีกระดาษทำในอ่างผสมที่มีเส้นใยกระดาษและสารเคมีต่างๆ

Read More
Article
29/03/2021
การประยุกต์ใช้โซเดียมซิลิเกตสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิก

การประยุกต์ใช้โซเดียมซิลิเกตในอุตสาหกรรมเซรามิก มักใช้โซเดียมซิลิเกตเป็นสารเพิ่มความคงตัว(stabilizer) ในกระบวนการผลิตเซรามิกที่ขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อน้ำดิน (slip casting) ซึ่งโซเดียมซิลิเกตช่วยเพิ่มการกระจายตัวของดินและอนุภาคอื่นๆในน้ำ

Interested in products or ask for more information

Contact us
logo