Articles

Read More
Article
21/04/2021
การประยุกต์ใช้โซเดียมซิลิเกตสำหรับก้อนถ่านและก้อนถ่านหิน

โซเดียมซิลิเกตเป็นสารที่มีคุณสมบัติเป็นตัวประสานที่ดี ยึดติดวัสดุได้หลากหลาย ราคาถูก และสามารถปรับเปลี่ยนคุณสมบัติทางเคมีให้เหมาะสมต่อการใช้งาน ด้วยคุณสมบัติดังกล่าว โซเดียมซิลิเกตจึงถูกนำมาใช้เป็นตัวประสานในหลากหลายผลิตภัณฑ์ อาทิ ล้อขัด โมลทราย เตาหลอม และก้อนถ่านหิน

Read More
Article
20/04/2021
การใช้โซเดียมซิลิเกตในกระบวนการรีไซเคิลกระดาษ

ในกระบวนรีไซเคิลกระดาษ โซเดียมซิลิเกตถูกใช้ในขั้นตอนการฟอกสี (bleaching) หรือการกำจัดหมึก (deinking) โดยทำหน้าที่ควบคุมความเป็นกรด-เบส เพิ่มเสถียรภาพของสารฟอกขาวหรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และป้องกันการขึ้นเหลืองของกระดาษ
การฟอกสีกระดาษทำในอ่างผสมที่มีเส้นใยกระดาษและสารเคมีต่างๆ

Read More
Article
29/03/2021
การประยุกต์ใช้โซเดียมซิลิเกตสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิก

การประยุกต์ใช้โซเดียมซิลิเกตในอุตสาหกรรมเซรามิก มักใช้โซเดียมซิลิเกตเป็นสารเพิ่มความคงตัว(stabilizer) ในกระบวนการผลิตเซรามิกที่ขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อน้ำดิน (slip casting) ซึ่งโซเดียมซิลิเกตช่วยเพิ่มการกระจายตัวของดินและอนุภาคอื่นๆในน้ำ

Read More
Article
09/03/2021
การควบคุมการกัดกร่อนในท่อจ่ายน้ำโดยใช้สารละลายโซเดียมซิลิเกต

การกัดกร่อนของโลหะ เป็นกระบวนการทางไฟฟ้าเคมี ซึ่งทำให้วัสดุที่มีโลหะเป็นองค์ประกอบเปลี่ยนเป็นโลหะออกไซต์ หรือโลหะไออน  ส่งผลให้วัสดุเสื่อมสภาพ การกัดกกร่อนอาจเกิดได้จากหลายปัจจัย โดยปัจจัยหนึ่งที่พบได้มาก คือ ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ ออกซิเจน และความชื้น

Read More
Article
09/02/2021
การใช้โพแทสเซียมซิลิเกตในอุตสาหกรรมการเกษตร

โพแทสเซียมซิลิเกต ถือเป็นแหล่งของธาตุโพแทสเซียม(K) และธาตุซิลิกอน(Si) ที่อยู่ในรูปของสารละลาย ซึ่งทั้ง 2 ธาตุนี้มีความสำคัญต่อพืชเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากธาตุโพแทสเซียมจัดเป็น 1 ใน 3 ธาตุอาหารหลักที่พืชจะขาดไม่ได้

Read More
Article
05/02/2021
การใช้โซเดียมซิลิเกตในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม

โซเดียมซิลิเกตเป็นสารที่สามารถเกิดเจลได้เมื่อทำปฏิกิริยากับกรด และตกตะกอนเมื่อทำปฎิกิริยากับโลหะไอออน เมื่อโซเดียมซิลิเกตกลายเป็นเจลหรือตกตะกอนจึงทำหน้าที่ปิดกั้นของเหลวจากภายนอก ไม่ให้เข้ามาภายในหลุมเจาะ ปิดรอยแตกร้าวเล็กๆระหว่างการขุดเจาะ

Read More
Article
29/01/2021
การใช้ซิลิเกตเป็นอาหารแพลงก์ตอนสำหรับเลี้ยงลูกกุ้ง

ซิลิเกตถูกนำมาใช้ในฟาร์มเลี้ยงกุ้งเพื่อเป็นสารอาหารให้แก่แพลงก์ตอนพืชในน้ำ เนื่องจากซิลิเกตสามารถละลายน้ำได้ดีและสามารถเปลี่ยนเป็นกรดซิลิคอิกที่แพลงก์ตอนพืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้

Read More
Article
03/01/2021
การใช้โซเดียมซิลิเกตเคลือบผ้าบาติก

หลังจากลงสีที่ผ้าเสร็จแล้ว ให้ทาโซเดียมซิลิเกตทับบริเวณที่ต้องการให้สีคงทน ทาทิ้งไว้ประมาณ 6-8 ชั่วโมง อย่าให้แห้ง

Read More
News
03/01/2021
มาตราการป้องกันโควิด-19 บริษัท ช.เคมีไทย จำกัด

มาตราการป้องกันโควิด-19 บริษัท ช.เคมีไทย จำกัด ก่อนเข้าบริษัท: บริษัทมีการตรวจวัดอุณหภูมิพนักงาน ผู้มาติดต่อ โดยต้องมีอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ไม่มีไข้ ถ้าพบเจอจะไม่ให้เข้าพื้นที่บริษัท บริษัทมีการสอบถามประวัติพนักงาน และผู้มาติดต่อ

Read More
Article
31/10/2020
การใช้โพแทสเซียมซิลิเกตสำหรับสีซิลิเกต

โดยผลิตภัณฑ์ซิลิเกตถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมสีเพื่อเป็นสารยึดเหนี่ยว (binder) ซึ่งทำหน้าที่ยึดสารประกอบต่างๆในสีเข้าไว้ด้วยกันและติดแน่นบนพื้นผิวที่ถูกเคลือบหลังจากแห้งแล้ว

Read More
Article
31/10/2020
การใช้โซเดียมซิลิเกตในกระบวนการผลิตผงซักฟอก

ในผลิตภัณฑ์ผงซักฟอก โซเดียมซิลิเกต ทำหน้าที่ป้องกันสารปนเปื้อนที่อยู่ในน้ำเกาะตัวบนผ้า เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม และเหล็ก

Read More
Article
31/10/2020
การใช้โซเดียมซิลิเกต ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

สารละลายโซเดียมซิลิเกต ประกอบด้วยซิลิกาที่มีความแข็งแรง และมีคุณสมบัติในการยึดเกาะ รวมทั้งสามารถทำ ปฏิกิริยากับสารประกอบต่างๆ อนุภาคเล็ก

Interested in products or ask for more information

Contact us
logo