การใช้โซเดียมซิลิเกตเคลือบผ้าบาติก

Article | 03/01/2021

หลังจากลงสีที่ผ้าเสร็จแล้ว ให้ทาโซเดียมซิลิเกตทับบริเวณที่ต้องการให้สีคงทน ทาทิ้งไว้ประมาณ 6-8 ชั่วโมง อย่าให้แห้ง แล้วจึงนำไปล้างน้ำให้สะอาด สีที่ผ้าจะติดคงทน

 

Interested in products or ask for more information

Contact us
logo