การใช้ซิลิเกตเป็นอาหารแพลงก์ตอนสำหรับเลี้ยงลูกกุ้ง

Article | 29/01/2021

 

  • ซิลิเกตถูกนำมาใช้ในฟาร์มเลี้ยงกุ้งเพื่อเป็นสารอาหารให้แก่แพลงก์ตอนพืชในน้ำ เนื่องจากซิลิเกตสามารถละลายน้ำได้ดีและสามารถเปลี่ยนเป็นกรดซิลิคอิกที่แพลงก์ตอนพืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้ จากนั้นกุ้งหรือสัตว์น้ำขนาดเล็กจะบริโภคแพลงก์ตอนเป็นอาหาร ธาตุซิลิคอนเป็นธาตุอาหารเสริมสำหรับพืชที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงและความทนทานต่อสภาพแวดล้อม เมื่อนำมาใช้ในการทำฟาร์มสัตว์น้ำจึงส่งผลต่อแพลงก์ตอนพืชที่อยู่ในน้ำ เพราะซิลิคอนเป็นองค์ประกอบสำคัญของเซลล์แพลงก์ตอน โดยทั่วไปแพลงก์ตอนพืชได้รับซิลิคอนจากแร่ธาตุที่มีอยู่ในแหล่งน้ำ แต่แหล่งน้ำแต่ละแห่งมีปริมาณซิลิคอนแตกต่างกัน การเติมซิลิเกตในน้ำช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตและเพิ่มปริมาณแพลงก์ตอนพืชโดยไม่เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศ ดังนั้น การทำฟาร์มเลี้ยงกุ้งจึงนิยมเติมซิลิเกตเพื่อเพิ่มปริมาณอาหารของกุ้ง

 

  • ผลิตภัณฑ์ซิลิเกตที่บริษัทช.เคมีไทยจัดจำหน่ายมี 2 ชนิด คือ โซเดียมซิลิเกต และโพแทสเซียมซิลิเกต อย่างไรก็ตาม การเติมโพแทสเซียมซิลิเกตเป็นการเพิ่มปริมาณโพแทสเซียม (K+) ที่มีประโยชน์ต่อการเสริมสร้างเปลือกกุ้งและระบบของเหลวในตัวกุ้ง โดยปริมาณสารซิลิเกตที่เติมในบ่อกุ้งต้องคำนึงถึงซิลิกอนที่มีอยู่เดิมในแหล่งน้ำ ระยะเวลาที่ธาตุซิลิคอนในน้ำลดลง และจำนวนครั้งของการเปลี่ยนถ่ายน้ำในบ่อกุ้ง หากบ่อกุ้งมีปริมาณซิลิคอนน้อยเกินไปส่งผลให้พืชหรือสาหร่ายน้ำชนิดอื่นที่ไม่ต้องการซิลิคอนเจริญเติบโตได้ดีกว่า ซึ่งพืชน้ำเหล่านั้นอาจไม่ใช่อาหารของกุ้ง แต่ถ้าเติมซิลิเกตมากเกินไปจะส่งผลให้ค่าความเป็นกรด-เบสของน้ำเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ เนื่องจากสารซิลิเกตมีความเป็นเบสสูง ดังนั้น ในการทำฟาร์มกุ้งควรมีการตรวจวัดปริมาณซิลิคอนในบ่อและคำนวณปริมาณการเติมซิลิเกตให้เหมาะสม เพื่อให้กุ้งมีอาหารสมดุลเพียงพอ

ที่มา:

  1. https://aquafishcrsp.oregonstate.edu/sites/aquafishcrsp.oregonstate.edu/files/boyd2014silicondiatoms_gaa.pdf
  2. http://www.ks-kali.de/uken/healthcare_nutrition/application/aquaculture.html

Interested in products or ask for more information

Contact us
logo