การใช้โซเดียมซิลิเกตสำหรับบำบัดน้ำเสีย

Article | 08/07/2021

       

          การบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นกระบวนการที่สำคัญในการกำจัดสิ่งปนเปื้อนในน้ำที่มาจากกระบวนการผลิตโดยใช้วิธีต่างๆ เช่น การตกตะกอน การปรับสภาพกรด-เบส การย่อยสลายทางชีวภาพ และการใช้โอโซน เป็นต้น เพื่อให้ได้น้ำที่มีคุณภาพดีเพียงพอก่อนที่จะนำกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตหรือปล่อยสู่ธรรมชาติ หนึ่งในวิธีลดความสกปรกของน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพและต้นทุนต่ำคือการตกตะกอนโดยใช้สารเคมี (coagulation) การเติมสารเคมีที่เหมาะสมกับลักษณะของน้ำเสีย ทำให้ตะกอนขนาดเล็กที่แขวนลอยอยู่ในน้ำเกิดการรวมตัวเป็นตะกอนที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจนสามารถตกตะกอนสู่ด้านล่างบ่อบำบัด

          โซเดียมซิลิเกตสามารถใช้เป็นสารตกตะกอน (coagulant) ในการบำบัดน้ำเสีย เพื่อลดระดับโลหะหนักในน้ำ เช่น เหล็กโครเมียม ทองแดง สังกะสี และนิกเกิล เนื่องจากโลหะหนักเป็นสารแขวนลอยประจุบวกที่สามารถถูกดึงมารวมกับซิลิเกตที่เป็นประจุลบ เมื่อกวนสารละลายในบ่อบำบัด ทำให้เกิดการรวมตัวจนได้ตะกอนใหญ่ขึ้นและตกลงที่ด้านล่างบ่อบำบัด ซึ่งตะกอนโลหะหนักที่ได้ถูกเปลี่ยนเป็นสารที่ปราศจากอันตราย (nonhazardous waste) และง่ายต่อการกำจัดในภายหลัง นอกจากนี้โซเดียมซิลิเกตยังสามารถปรับสภาพน้ำเสียที่เป็นกรดให้เป็นกลางได้ (neutralization) เนื่องจากโซเดียมซิลิเกตมีคุณสมบัติเป็นเบส (pH ~ 11) โดยการเพิ่มค่า pH ของน้ำเสียที่เป็นกรดควรอยู่ในช่วง pH 5 – 9 เพื่อปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ


ที่มา:

  1.  คู่มือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นและการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียด้วยตนเอง. Retrieved 19 April 2021 http://cac.pcd.go.th/images/ptechResource/PublishDoc/2558-CAC_treatment/CAC_manual-58.pdf
  2. Aydın, A. A., and Aydın, A. (2014). Development of an immobilization process for heavy metal containing galvanic solid wastes by use of sodium silicate and sodium tetraborate. Journal of hazardous materials, 270, 35-44.

Interested in products or ask for more information

Contact us
logo